Khóa Đang Học & Sắp Mở

  • 21September

    Khóa : K81X

    Học Từ: 21/09/2020 20/11/2020
  • 24August

    Khóa : K81

    Học Từ: 24/08/2020 15/10/2020

Tiếng Hoa

TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG HOA
TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI 过
ĐÁP ÁN PHẦN 4
TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI

TRỢ TỪ

  Tiếng Hoa | 13/09/2017 | 417
TRỢ TỪ
ĐÁP ÁN PHẦN 3
CÁCH DIỄN ĐẠT SỐ, GIÁ TIỀN (Phần 2)
Cách diễn đạt thứ ngày tháng năm (kèm bài tập và đáp án)
CÁCH DIỄN ĐẠT SỐ, GIÁ TIỀN (P1)