Khóa Đang Học & Sắp Mở

TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI

Tiếng Hoa | 13/10/2017 | 2551 |

TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI 过

 TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI 过

 

 

 

ĐÁP ÁN 5

I.Dùng “过”hay “了”điền vào chỗ trống:

 

 1. 过。。。过

 2. 过。。。了

 

II.Sắp xếp lại câu cho hoàn chỉnh:

 

 1. 这本小说没什么意思,我一年前看过

 2. 这件事我们上星期谈过

 3. 我去过很多地方旅行

 4. 他从来没有这么高兴过

 5. 那件事等我问过他再告诉你

III.Dùng “过”hay “了”trả lời câu hỏi: (đáp án tham khảo)

 

 1. 我以前来过北京。/  我以前没来过北京。

 2. 我以前学过汉语。/  我以前没学过汉语。

 3. 我以前做过服务员。/  我以前没工作过。

 4. 我坐过火车。/  我没坐过火车。

 5. 我见过张老师。/  我没见过张老师。

 

--HẾT--

,