Khóa Đang Học & Sắp Mở

Tiếng Hoa

TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG HOA
TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI 过
ĐÁP ÁN PHẦN 4
TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI

TRỢ TỪ

  Tiếng Hoa | 13/09/2017 | 890
TRỢ TỪ
ĐÁP ÁN PHẦN 3
CÁCH DIỄN ĐẠT SỐ, GIÁ TIỀN (Phần 2)
Cách diễn đạt thứ ngày tháng năm (kèm bài tập và đáp án)
CÁCH DIỄN ĐẠT SỐ, GIÁ TIỀN (P1)