Khóa Đang Học & Sắp Mở

 • 13February

  Khóa : K93X

  Học Từ: 13/02/2023 09/04/2023
 • 21November

  Khóa : K92

  Học Từ: 21/11/2022 15/01/2023
 • 26September

  Khóa : K91

  Học Từ: 26/09/2022 20/11/2022
 • 19December

  Khóa : K92X

  Học Từ: 19/12/2022 12/02/2023
 • 17August

  Khóa : K90

  Học Từ: 17/08/2022 04/10/2022

Tiếng Hoa

TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG HOA
TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI 过
ĐÁP ÁN PHẦN 4
TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI

TRỢ TỪ

  Tiếng Hoa | 13/09/2017 | 758
TRỢ TỪ
ĐÁP ÁN PHẦN 3
CÁCH DIỄN ĐẠT SỐ, GIÁ TIỀN (Phần 2)
Cách diễn đạt thứ ngày tháng năm (kèm bài tập và đáp án)
CÁCH DIỄN ĐẠT SỐ, GIÁ TIỀN (P1)