Khóa Đang Học & Sắp Mở

Chương Trình Tiếng Hàn

Tiếng Hàn | 12/04/2017 | 9792 |

- Trung tâm khai giảng các lớp đều đặn hàng tháng. - Thời lượng của mỗi cấp lớp là 48 tiết. - Mỗi tuần học 3 buổi (2-4-6 hoặc 3-5-7): từ 17h40 –  20h50

CÁC CẤP LỚP TIẾNG HÀN TẠI CHI NHÁNH 4
 

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN ( A  - B )

Trình độ

Lớp

Giáo trình

Số bài

Thời lượng

SƠ CẤP

A1

Seoul 1

1 - 8

48 Tiết

A2

Seoul 1

9 - 16

48 Tiết

A3

Seoul 1

17 - 24

48 Tiết

A4

Seoul 1

25 - 30

48 Tiết

TRUNG 
CẤP

B1

Seoul 2

1 - 8

48 Tiết

B2

Seoul 2

9 - 16

48 Tiết

B3

Seoul 2

17 - 24

48 Tiết

B4

Seoul 2

25 - 30

48 Tiết

 

XEM THỜI KHÓA BIỂU

XEM HỌC PHÍ

 

TỔ CHỨC LỚP HỌC

- Trung tâm khai giảng các lớp đều đặn hàng tháng.

- Thời lượng của mỗi cấp lớp là 48 tiết.

- Mỗi tuần học 3 buổi (2-4-6 hoặc 3-5-7): từ 17h40 –  20h50

- Cuối mỗi khóa học Trung tâm tổ chức Thi cuối khóa để đánh giá kết quả học tập.


GIÁO TRÌNH TIẾNG HÀN THAM KHẢO

,

    Các Tin Khác: