Khóa Đang Học & Sắp Mở

 • 14December

  Khóa : K83

  Học Từ: 14/12/2020 19/02/2021
 • 16November

  Khóa : K82X

  Học Từ: 16/11/2020 21/01/2021
 • 19October

  Khóa : K82

  Học Từ: 19/10/2020 24/12/2020

Tiếng Hàn

- Trung tâm khai giảng các lớp đều đặn hàng tháng.
- Thời lượng của mỗi cấp lớp là 48 tiết.
- Mỗi tuần học 3 buổi (2-4-6 hoặc 3-5-7): từ 17h40 –  20h50