Khóa Đang Học & Sắp Mở

 • 13February

  Khóa : K93X

  Học Từ: 13/02/2023 09/04/2023
 • 21November

  Khóa : K92

  Học Từ: 21/11/2022 15/01/2023
 • 26September

  Khóa : K91

  Học Từ: 26/09/2022 20/11/2022
 • 19December

  Khóa : K92X

  Học Từ: 19/12/2022 12/02/2023
 • 17August

  Khóa : K90

  Học Từ: 17/08/2022 04/10/2022

Chương Trình lớp THCS

Tiếng Anh | 18/05/2017 | 2881 |

 

Tổ chức khóa học

- Thời lượng mỗi một cấp lớp: 48 tiết /8 tuần

- Thời gian học: tối 2-4-6 hoặc tối 3-5-7 (2 tiết/ buổi)

- Giờ học: từ 17h40-20h50

1. LỚP 6.

2. LỚP 7.

3. LỚP 8.

4. LỚP 9.

,