Khóa Đang Học & Sắp Mở

Chương Trình lớp THCS

Tiếng Anh | 18/05/2017 | 3168 |

 

Tổ chức khóa học

- Thời lượng mỗi một cấp lớp: 48 tiết /8 tuần

- Thời gian học: tối 2-4-6 hoặc tối 3-5-7 (2 tiết/ buổi)

- Giờ học: từ 17h40-20h50

1. LỚP 6.

2. LỚP 7.

3. LỚP 8.

4. LỚP 9.

,